Rezygnacja członka Rady Nadzorczej

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał od Pana Piotra Oskroby rezygnację z pełnienia przez niego funkcji członka Rady Nadzorczej Spółki z dniem odbycia najbliższego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki, tj. z dniem 24 kwietnia 2015 roku. Pan Piotr Oskroba jako powód rezygnacji podał fakt zbycia wszystkich akcji Spółki przez fundusz NPN II S.a r.l., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2015 z dnia 26 marca 2015 roku.