Rezygnacja z pełnienia funkcji Członka Zarządu OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. informuje, że w dniu 23 kwietnia 2020 roku Pan Daniel Ryczek złożył rezygnacje z pełnienia funkcji Członka Zarządu Spółki z dniem dzisiejszym.

Pan Daniel Ryczek nie podał powodów swojej rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r, poz. 757