Rezygnacja z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 28 kwietnia 2020 roku Pan Radosław Krawczyk, z przyczyn osobistych, złożył rezygnację z pełnienia funkcji Wiceprezesa Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień dzisiejszy.

Rada Nadzorcza, Zarząd oraz pracownicy Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A. dziękują Panu Radosławowi Krawczykowi za niezwykłe zaangażowanie, pracę i nieoceniony wkład włożony w rozwój Spółki i Grupy Kapitałowej OT Logistics S.A., a w szczególności za przeprowadzenie Grupy przez najtrudniejszy okres restrukturyzacji finansowej, życząc kolejnych sukcesów w dokonaniach zawodowych.

Podstawa prawna: § 5 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim Dz.U. z 2018 r, poz. 757