Rozwiązanie kluczowej umowy zawartej przez spółkę zależną Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje, że w dniu 21 lutego 2020 r. powziął wiadomość, że wskutek złożonego w dniu 21 lutego 2020 r. oświadczenia o wypowiedzeniu przez PKP Energetyka S.A. PKP Energetyka, rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym od dnia 25 lutego 2020 r. ulegnie umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług przesyłowych zawarta pomiędzy PKP Energetyka a STK S.A. STK, spółką zależną Emitenta prowadzącą działalność w zakresie m.in. usług transportu kolejowego.

Zarząd Emitenta wspólnie z Zarządem STK analizuje wpływ rozwiązania w/w umowy na możliwość prowadzenia przez STK dalszej działalności.