Spełnienie się warunku zawieszającego związanego z umowami zbycia wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej Emitenta – Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie (Niemcy) oraz floty Grupy OT Logistics

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 62/2020 z dnia 15 lipca 2020 r., informuje, że w dniu 22 lipca 2020 r. Emitent oraz Rhenus PartnerShip GmbH & Co. KG z siedzibą w Duisburgu Niemcy Rhenus potwierdzili ziszczenie się warunku zawieszającego polegającego na braku zastrzeżeń za strony Rhenus odnośnie potwierdzającego badania due diligence, który był przewidziany w:

  • umowie sprzedaży akcji SPA, na podstawie której Emitent sprzeda na rzecz Rhenus 81,08% akcji w Deutsche Binnenreederei AG z siedzibą w Berlinie Niemcy,
  • umowie sprzedaży aktywów APA, na podstawie której Emitent oraz spółka zależna Emitenta sprzedadzą na rzecz Rhenus część należącej do nich floty jednostek śródlądowych, oraz
  • umowie sprzedaży oraz przeniesienia praw oraz obowiązków wynikających z umów Umowa Sprzedaży Kontraktów, na podstawie której Spółka sprzeda, przeniesie przeleje prawa i obowiązki wynikające z określonych umów z klientami na rzecz Rhenus łącznie transakcje wynikające z tych umów dalej jako „Transakcja”.

Zgodnie z postanowieniami SPA, APA oraz Umowy Sprzedaży Kontraktów, zamknięcie Transakcji w szczególności zapłata cen sprzedaży oraz przejście tytułu do akcji, sprzedawanych jednostek floty śródlądowej oraz umów na podstawie Umowy Sprzedaży Kontraktów zależy w dalszym ciągu od ziszczenia się ostatniego warunku zawieszającego, tj. wystawienia przez banki finansujące Emitenta oraz agentów zabezpieczeń działających w imieniu obligatariuszy Emitenta oświadczeń promes w sprawie spłaty kredytów oraz zwolnienia zabezpieczeń ustanowionych, między innymi, na akcjach oraz jednostkach pływających będących przedmiotem Transakcji.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących.