Spełnienie warunków z warunkowej przedwstępnej umowy sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka d.d. Nabycie akcji Luka Rijeka d.d. od Rubicon Partners Ventures ASI sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 4/2023 z 5 lutego 2023 r. („Raport 4/2023”), Zarząd OT
Logistics S.A. („OTL”) informuje, że w dniu 10 marca 2023 r. otrzymał informację o rejestracji przejścia
na OTL własności 2.360.924 akcji w Luka Rijeka d.d. („Luka Rijeka”) posiadanych dotychczas przez
Rubicon Partners Ventures Alternatywną Spółkę Inwestycyjną sp. z o.o. (odpowiednio „Rubicon” i
„Akcje Rubicon”) w wyniku czego spełnił się ostatni z warunków zawieszających przewidzianych w
warunkowej przedwstępnej umowie sprzedaży akcji w spółce Luka Rijeka zawartej przez OTL z Port
Acquisitions a.s. 4 lutego 2023 r. („PSPA”), o której zawarciu OTL informował Raportem 4/2023. W
rezultacie, strony PSPA będą podejmować dalsze czynności prawne, które mają doprowadzić do
sprzedaży i przeniesienia akcji Luka Rijeka szczegółowo opisanych w Raporcie 4/2023.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących transakcji, OTL będzie informował w kolejnych
raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.

Ponadto, w nawiązaniu do raportów bieżących nr 21/2021 z 31 marca 2021 r. („Raport 21/2021”), nr
88/2021 z 21 grudnia 2021 r. oraz nr 60/2022 z 29 grudnia 2022 r., OTL informuje, że przejście na
OTL własności Akcji Rubicon było rezultatem skorzystania przez OTL z prawa żądania zwrotnego
przeniesienia Akcji Rubicon na OTL przewidzianego, w zawartej pomiędzy OTL a Rubicon,
przedwstępnej umowie sprzedaży i zakupu akcji Luka Rijeka z 25 marca 2021 r. („PSPA z Rubicon”).
O zawarciu PSPA z Rubicon, OTL informował Raportem 21/2021. W konsekwencji zwrotnego
przeniesienia Akcji Rubicon na OTL, wygasły wzajemne zobowiązania stron z tytułu PSPA z Rubicon.