Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 19/2019 z dnia 15 lutego 2019 roku dotyczącego zawarcia aneksów do umów kredytowych przedłużających terminy ich spłaty, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 28 lutego 2019 roku ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenia terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 1, umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 2 oraz umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” zawartej przez Spółkę z mBank S.A. oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 4.
Tym samym termin spłaty Kredytu 1, Kredytu 2 oraz Kredytu 4 został przedłużony do dnia 21 marca 2019 roku.