Spełnienie warunków zawieszających przedłużających termin spłaty umów kredytowych

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r., Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, że w dniu 25 stycznia 2019 r. ziściły się wszystkie warunki zawieszające przedłużenie terminu spłaty celowego kredytu inwestycyjnego udzielonego Spółce przez konsorcjum banków w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 1, umowy kredytowej dotyczącej limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jako następcę prawnego Raiffeisen Bank Polska S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 2 oraz umowy o linię wieloproduktową „umbrella wieloproduktowa” na kwotę 48,15 mln zł zawartej przez Spółkę z mBank S.A. oznaczonej w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 4. Tym samym termin spłaty Kredytu 1, Kredytu 2 oraz Kredytu 4 został przedłużony do dnia 15 lutego 2019 r.

Ponadto, Spółka informuje o zawarciu w dniu 25 stycznia 2019 r. kolejnego aneksu dotyczącego udzielenia przez Bank BGŻ BNP Paribas zgody w przedmiocie przedłużenia terminu spłaty kredytu obrotowego udzielonego Spółce przez Bank BGŻ BNP Paribas S.A. na podstawie umowy wielocelowej linii kredytowej oznaczonego w ww. raporcie bieżącym jako Kredyt 3 do dnia 15 lutego 2019 r.