Spełnienie warunku i wejście w życie Aneksu do umowy kredytu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2018 z dnia 5 września 2018 r. dotyczącego zawarcia warunkowego aneksu (Aneks) do umowy celowego kredytu inwestycyjnego w łącznej maksymalnej wysokości 50 mln zł (Kredyt 1), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 6 września 2018 r. spełniony został drugi warunek wejścia Aneksu w życie. Warunek dotyczył bilateralnych uzgodnień Emitenta z Raiffeisen Bank S.A. Nastąpiła zmiana terminu dostępności limitu kredytowego udzielonego Spółce przez Raiffeisen Bank S.A. na podstawie umowy kredytu z dnia 26 listopada 2013 r. na termin zgodny z terminem zapadalności Kredytu 1 oraz przywrócenie kwoty dostępnego kredytu w rachunku bieżącym do kwoty obowiązującej w dniu 30 sierpnia 2018 r., o której stopniowym zmniejszaniu od dnia 31 sierpnia 2018 r. Emitent informował w raporcie bieżącym nr 9/2018 (Kredyt 2).

Wobec spełnienia warunków Aneks przedłuża termin spłaty Kredytu 1 do dnia 14 września 2018 r.

Jednocześnie Emitent pragnie sprostować omyłkę pisarską w raporcie bieżącym nr 24/2018.Wskazano w nim, że nomenklatura dla określenia kredytów przyjęta została na podstawie raportu bieżącego nr 17/2018, a powinien być wskazany raport bieżący nr 9/2018.