Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., który dotyczył zawarcia przez OTL ze spółką Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkowej umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OTL sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (CHG) oraz zostaną dokonane inne czynności związane z powyższą transakcją (Transakcja), informuje, że w dniu 14 września 2021 r. powziął informację o spełnieniu jednego z warunków zawieszających SPA, tj. otrzymanie przez Rhenus decyzji wyrażającej zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Rhenus kontroli nad CHG wydanej przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.