Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., który dotyczył zawarcia przez OTL ze spółką Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkowej umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OTL sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (CHG) oraz zostaną dokonane inne czynności związane z powyższą transakcją (Transakcja), informuje, że w dniu 30 sierpnia 2021 r. został spełniony jeden z warunków zawieszających SPA, tj. spółka OT Nieruchomości sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie zawarła z CHG przedwstępną umowę sprzedaży praw do nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych położonych przy ul. Handlowej i ul. Hutniczej w Gdyni na rzecz CHG, za cenę sprzedaży wynoszącą 14.075.450 PLN.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.