Spełnienie warunku zawieszającego przewidzianego w umowie sprzedaży wszystkich posiadanych przez Emitenta akcji w spółce zależnej od OTL – C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. (OTL, Spółka), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 40/2021 z dnia 28 lipca 2021 r., który dotyczył zawarcia przez OTL ze spółką Rhenus Beteiligungen International GmbH (Rhenus) warunkowej umowy sprzedaży akcji (SPA), na podstawie której OTL sprzeda na rzecz Rhenus 87,94% akcji w C. Hartwig Gdynia S.A. z siedzibą w Gdyni (CHG) oraz zostaną dokonane inne czynności związane z powyższą transakcją (Transakcja), informuje, że w dniu dzisiejszym powziął wiadomość, iż został spełniony jeden z warunków zawieszających SPA, tj. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR), reprezentowany przez Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, złożył oświadczenie o nieskorzystaniu przez KOWR z prawa pierwokupu 298.111 akcji w CHG.

O dalszych istotnych zdarzeniach dotyczących Transakcji, Emitent będzie informował w kolejnych raportach bieżących zgodnie z wymogami przepisów prawa.