Sprostowanie do skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej OT Logistics na dzień 31 grudnia 2012 roku

Załączniki: