Sprostowanie omyłki pisarskiej zawartej w raportach okresowych Spółki

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w opublikowanym skonsolidowanym raporcie półrocznym za I półrocze 2019 roku, raportach za III kwartał 2019 roku i I kwartał 2020 roku oraz w skonsolidowanym raporcie rocznym za rok obrotowy 2019 w zakresie informacji dotyczącej rzeczowych aktywów trwałych pojawił się błędny zapis dot. potencjalnej kary, jaka może zostać nałożona na Spółkę przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie.

W przedmiotowych raportach okresowych wskazano, iż w przypadku braku zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie umowa może zostać wypowiedziana przez Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. oraz może zostać nałożona kara umowna w maksymalnej wysokości 8,4 mln EUR.

Zarząd podaje, że brak zakończenia inwestycji w przewidzianym terminie naraża Emitenta na ryzyko potencjalnej kary, ale w wysokości nie wykraczającej poza próg istotności, określony jako 5% wartości kapitałów Spółki.

Powyższa omyłka pisarska nie jest istotna dla opublikowanych raportów, a zaprezentowane w tych raportach dane finansowe są prawidłowe i nie podlegają korekcie.