Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics – aktualizacja założeń strategicznych na lata 2022-2025

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „OTL”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 67/2020 z dnia 30.07.2020 r. informuje, że w dniu 09.02.2022 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki planu finansowego Grupy OTL na rok 2022 oraz zaakceptowała założenia rozwoju i planowane wyniki na lata 2023-2025, obejmujące także efekty realizacji planowanego programu inwestycyjnego.

Podjęte decyzje stanowią aktualizację założeń zatwierdzonej w roku 2020 Średnioterminowej Strategii Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics na lata 2020-2023 (Strategia).

W efekcie realizacji Strategii w latach 2020-2021 Spółka osiągnęła większość założonych celów. Przeprowadzony został szeroki program restrukturyzacyjny, osiągnięto ponad planowe oszczędności w zakresie kosztów ogólnego zarządu i kosztów sprzedaży, sprzedane zostały aktywa nie synergiczne z działalnością portową, a pozyskane środki posłużyły na spłatę zobowiązań wobec wierzycieli finansowych. Spółka spłaciła całkowicie kredyty bankowe, a zobowiązania wobec obligatariuszy wyniosły na 31.12.2021 r. około 60 mln zł.

W ramach aktualizacji założeń Strategii, po wyłączeniu z konsolidacji części działalności spedycyjnej, w efekcie sprzedaży C.Hartwig Gdynia SA, w roku 2022 Grupa OTL planuje uzyskać około 300 mln zł przychodów ze sprzedaży. Ponad 200 mln zł, tj. około 68% wartości tej sprzedaży będą stanowić usługi portowe. Zarząd Spółki zakłada, że po uwzględnieniu efektów optymalizacji kosztowych pozwoli to na osiągnięcie na poziomie skonsolidowanym ponad 45 mln zł wyniku EBITDA oraz ponad 19 mln zł wyniku netto. Jednocześnie planowane wyniki jednostkowe w OTL pozwolą na zakładane strategicznie wypłaty dywidend począwszy od roku 2022.

W efekcie pracy Zarządu OTL, aktualizacja założeń Strategii objęła także przyspieszenie wydatków inwestycyjnych związanych z modernizacją urządzeń przeładunkowych, automatyzacji oraz optymalizacji kosztowej procesów operacyjnych w działalności portowej. Łączne wydatki inwestycyjne planowane do realizacji w spółkach portowych OTPG i OTPŚ w latach 2022-2023 wyniosą 30-40 mln zł i zostaną sfinansowane głównie leasingiem. Planowanym efektem tych inwestycji będzie osiągnięcie zwiększenia konkurencyjności rynkowej portów Grupy OTL, poprzez skrócenie raty przeładunkowej kluczowych towarów oraz osiągnięcie wysokich optymalizacji kosztowych. W efekcie tych inwestycji planowana skonsolidowana EBITDA Grupy OTL od roku 2023 powinna przekroczyć poziom 55 mln zł oraz poziom 70 mln zł od roku 2025. Zwiększenie obciążeń kosztowych z tytułu leasingu nowych urządzeń, zbiegnie się także w czasie z zakończeniem dotychczasowych leasingów i wykupem żurawi portowych w tych latach, przez co nowe obciążenia nie wpłyną istotnie na dotychczasowy poziom kosztów Grupy OTL.

W zakresie planowanych źródeł finansowania Spółka wystąpiła do zainteresowanych banków z wnioskami o udzielenie finansowania kredytowego na dokonanie refinansowania całości obligacji w wysokości 60 mln zł do 30.04.2022 r. oraz sfinansowania programu inwestycyjnego na kwotę 30-40 mln zł. Spółka nie wyklucza także możliwości zaciągnięcia innych zobowiązań w celu refinansowania obligacji i sfinansowania planowanych inwestycji. Osiągnięta w efekcie restrukturyzacji bezpieczna relacja długu do EBITDA w wysokości poniżej 1,5x, wskazuje na pełne zdolności kredytowe Spółki do zaciągnięcia i obsługi takiego finansowania w średnioterminowym horyzoncie czasowym.

Podane powyżej wartości nie stanowią oficjalnej prognozy wyników Grupy OTL, lecz szacunki Zarządu stanowiące cele dla Grupy OTL do realizacji w roku 2022 oraz latach 2023-2025.