Średnioterminowa Strategia Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, iż w dniu 30 lipca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę o zatwierdzeniu przedłożonej przez Zarząd Średnioterminowej Strategii Stabilizacji i Rozwoju Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS na lata 2020-2023 Strategia. Poniżej Emitent prezentuje założenia i cele Strategii.

Kluczowym założeniem strategicznym Grupy Kapitałowej OT LOGISTICS Grupa, Grupa OTL do roku 2023 pozostanie koncentracja na rozwoju organicznym na bazie posiadanych obecnie aktywów portowych, a także oferowanie kompleksowych usług towarzyszących. Rozwój organiczny będzie wspierany realizacją nowych przedsięwzięć rozwojowych w zakresie usług komplementarnych oraz przejęć mniejszych podmiotów, mogących budować relatywnie wysokie synergie w ramach Grupy OTL.

Po dokonanych dezinwestycjach na bazie rozwoju dotychczasowych aktywów Grupa OTL zamierza realizować w latach 2021-2023 powtarzalne przychody na poziomie 300-350 mln rocznie oraz osiągać EBITDA na poziomie 45-50 mln zł, bez uwzględnienia wyników Luka Rijeka oraz potencjalnych efektów nowych przedsięwzięć i potencjalnych przejęć, których skala i wpływ na wyniki nie jest obecnie możliwa do określenia.

Celem strategicznym Grupy OTL do roku 2023 będzie skupienie głównej aktywności operacyjnej na działalności portowej, maksymalizacja przeładunków burtowych oraz nasycenie klientów obsługiwanych przez porty wszystkimi możliwymi usługami towarzyszącymi, głównie poprzez dystrybucję usług spedycyjnych.

Dzięki dostępowi do trzech kluczowych portów w trójkącie: Świnoujście, Gdynia, Rijeka – Grupa OTL będzie dążyć do obsługi maksymalnej liczby klientów, w obszarze oddziaływania renty geograficznej wokół tych portów, w korytarzu Bałtyk-Adriatyk. Docelowo także oprócz samej obsługi portowej, Grupa OTL zamierza rozszerzać usługi towarzyszące, w tym także prace hydrotechniczne.

Grupa OTL zamierza zająć się także w szerszej skali, organizacją łańcuchów logistycznych i przewozu towarów z wykorzystaniem dostępnych środków transportu, z celem przeładunków we własnych portach morskich. Działania rozwojowe będą systematycznie rozszerzane na cały trójkąt geograficzny: Świnoujście-Gdynia-Rijeka, dając możliwości rozszerzenia oddziaływania na klientów z terenów: Austria, Węgry, Serbia oraz poprzez Luka Rijeka współpracę z klientami z Turcji.

Grupa OTL nie planuje do 2023 roku inwestycji kapitałowych o dużej skali. Potencjalnymi celami inwestycyjnymi, mogącymi rozszerzać asortymenty usług Grupy OTL i umacniać jej pozycję rynkową będą jednak podmioty o mniejszej skali, ale o relatywnie wysokim potencjale rozwojowym, synergiczne z pozostałymi spółkami Grupy.

W ramach Strategii Zarząd Grupy OTL zamierza osiągnąć poniższe cele priorytetowe:

  1. Zapewnienie do 31.07.2021 r. wpływów z dezinwestycji nieruchomości oraz udziałów w spółkach o łącznej wartości ponad 250 mln zł łącznie z należnościami z już sprzedanych aktywów i nieruchomości.
  2. Obniżenie zadłużenia w relacji do EBITDA do skali poniżej 2/1 najdalej do połowy 2021 r. Refinansowanie obecnego zadłużenia, spłata obligacji i pożyczek i utrzymanie około 60-80 mln zł długu bankowego.
  3. Zintegrowanie zarządzaniem Grupą, reorganizacja obszarów finansów i księgowości, w tym likwidacja oddziału Centrum Usług Wspólnych we Wrocławiu oraz osiągnięcie wysokich oszczędności kosztowych.
  4. Szersze zintegrowanie działów sprzedaży całej Grupy. Zwiększenie aktywności w zakresie pozyskiwania klientów oraz nowych produktów, stworzenie kompleksowej oferty Grupy i rozszerzenie możliwości oferowania usług połączonych na zasadzie one stop shop.
  5. Poszukiwanie możliwości optymalizacji i obniżania kosztów operacji portowych, podniesienie wydajności i możliwości operacyjnych, zwiększenie efektywności i rentowności działalności.
  6. Systematyczne zwiększanie skali działalności operacyjnej z dynamiką nie niższą niż 10% rocznie oraz dążenie do uzyskania skonsolidowanej EBITDA w latach 2020-2023 na poziomie 45-50 mln oraz skonsolidowanych wyników netto nie niższych niż 12 mln netto w 2021 i wzrost do ponad 17 mln netto w roku 2023 bez udziału Luka Rijeka.
  7. Nadzorowanie i wspieranie rozwoju działalności operacyjnej i działań restrukturyzacyjnych oraz wzrostu wartości Luka Rijeka, z celem uzyskania możliwości przekroczenia przez spółkę 40 mln EBITDA w roku 2023.
  8. Dążenie do uzyskania zdolności wypłaty rokrocznie stabilnego, min. 5% yield, poziomu dywidendy oraz osiągnięcia kapitalizacji OTL na poziomie 200-250 mln zł najdalej od 2022 r.