Stanowisko Giełdy Papierów Wartościowych w sprawie wprowadzenia Obligacji serii H do Alternatywnego Systemu Obrotu

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 82/2019 z dnia 30 września 2019 r., dot. podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy Obligacji serii H uchwał dotyczących zmiany Warunków Emisji Obligacji serii H oraz złożonego przez Spółkę wniosku o wprowadzenie przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. GPW 104.207 obligacji na okaziciela serii H wyemitowanych przez Spółkę Obligacje do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez GPW ASO GPW oraz o wprowadzenie przez BondSpot S.A. Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. ASO BondSpot, łącznie z ASO GPW jako ASO Wniosek, informuje, iż w dniu 24 października 2019 r. w godzinach wieczornych otrzymał od GPW pismo, w którym GPW poinformowała Emitenta, że w ocenie GPW w chwili obecnej nie jest możliwe pozytywne rozpoznanie Wniosku z uwagi na występowanie, w ocenie GPW, przesłanki zawartej w § 5 ust. 2 pkt. 2 lit. c Regulaminu ASO. GPW zastrzegła, że na możliwość zmiany tej decyzji wpływ mogą mieć: i odbycie zgromadzenia obligatariuszy Obligacji zwołanego na dzień 28 października 2019 r. oraz ii zrealizowanie działań w ramach planu poprawy płynności finansowej, tj. m.in. emisji akcji, sprzedaży aktywów oraz pozyskania finansowania w celu zaspokojenia potrzeb płynnościowych Emitenta Pismo GPW.

W dniu 25 października 2019 r. Emitent otrzymał od BondSpot S.A. pismo dotyczące Wniosku o analogicznej treści do Pisma GPW Pismo BondSpot, łącznie z Pismem GPW jako Pisma.

Warunki emisji Obligacji przewidują obowiązek wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w terminie 150 dni od daty emisji Obligacji, tj. do dnia 25 października 2019 r. i związaną z jego ewentualnym brakiem kwalifikowaną podstawę wcześniejszego wykupu Obligacji tj. wymagającą uchwały zgromadzenia obligatariuszy Obligacji w jej przedmiocie.

Emitent pragnie podkreślić, iż brak wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO w ww. terminie, z uwagi na stanowisko zawarte w Pismach, nie powoduje wystąpienia ww. kwalifikowanej podstawy wcześniejszego wykupu Obligacji na gruncie warunków emisji Obligacji, ponieważ wynika zgodnie z warunkami emisji Obligacji „wyłącznie z okoliczności leżących po stronie ASO”.

Pisma nie stwierdziły żadnych braków formalnych Wniosku ani żadnej podstawy odmowy wprowadzenia Obligacji do obrotu w ASO, przewidzianej w regulaminach ASO, innej niż przesłanka opisana powyżej.

Zarząd Emitenta nie zgadza się ze stanowiskiem GPW, że wprowadzenie Obligacji do obrotu w ASO spełnia przesłankę, o której mowa powyżej. Emitent podejmie stosowne kroki celem omówienia z GPW sposobu dalszego postępowania w sprawie Wniosku w celu umożliwienia wprowadzenia Obligacji do obrotu.