Stanowisko Zarządu Spółki odnośnie zamiaru połączenia z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Spółka Przejmująca przekazuje stanowisko dotyczące połączenia Spółki z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o. Spółka Przejmowana.

Zarząd OT Logistics S.A. rekomenduje Akcjonariuszom Spółki podjęcie uchwały o połączeniu Emitenta z podmiotem zależnym Odra Lloyd Spółka z o.o. na zasadach określonych w planie połączenia przekazanym do wiadomości publicznej raportem bieżącym nr 6/2015 z dnia 20 marca 2015 r. Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 k.s.h. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą łączenie się przez przejęcie. Połączenie odbędzie się w drodze przejęcia Spółki zależnej przez Spółkę dominującą. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów w kapitale zakładowym Spółki Przejmowanej. Połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego w Spółce Przejmującej, zgodnie z art. 515 § 1 k.s.h., oraz w trybie określonym w art. 516 § 6 k.s.h.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki Przejmującej jest transport towarów żeglugą śródlądową. Działalność Spółki Przejmowanej obejmuje dzierżawę floty stanowiącej własność tej spółki, natomiast cała sprzedaż skierowana jest do Spółki Przejmującej.

Emitent w wyniku połączenia pragnie uprościć strukturę Grupy Kapitałowej OT Logistics, a tym samym długookresowo zoptymalizować koszty jej funkcjonowania. Połączenie obu spółek nie będzie miało negatywnego wpływu na wyniki skonsolidowane Grupy. W związku z powyższym połączenie spółek jest w pełni uzasadnione gospodarczo.