Strategia Rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie – informacje poufne

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent informuje, że w dniu 20 kwietnia 2016 roku, zgodnie z postanowieniem §16 ust. 1 pkt 9 Regulaminu Zarządu podjął uchwałę w sprawie przyjęcia strategii rozwoju Grupy Kapitałowej OT Logistics do roku 2021 roku.

W związku z dynamicznym rozwojem zwłaszcza w ostatnich dwóch latach, Grupa OT Logistics Grupa uzyskała pozycję największego operatora portowego w Polsce i na południowym Bałtyku, a od lat jest liderem w transporcie wodnym śródlądowym od Kaliningradu w Rosji po porty w Niemczech i Holandii. Nowe wyzwania m.in. związane z rozwojem organicznym, z przeprowadzonymi i potencjalnymi akwizycjami, a także z rozpoczęciem kluczowej inwestycji Grupy tj. budowy największego w regionie terminalu przeładunkowo-składowego, dedykowanego obsłudze towarów agro zbóż i pasz na terenie portu w Gdańsku, wymaga ponownego zdefiniowania celów i kierunków strategicznych. Dlatego Zarząd OT Logistics S.A. dokonał rewizji dotychczasowych działań i określił ścieżkę rozwoju dla Grupy.

W ramach prac nad nową strategią rozwoju Zarząd Spółki zdefiniował misję i wizję Grupy. Misją Grupy jest „Doskonałość usług i satysfakcja klientów, pracowników i akcjonariuszy”, a wizja to „Największy operator logistyczny w Europie.”

W ramach strategii rozwoju Grupy Zarząd OT Logistics S.A. określił następujące główne cele na lata 2016-2021:
1. Osiągnięcie pozycji nr 1 w obsłudze produktów agro w basenie Morza Bałtyckiego bez Rosji oraz Morza Adriatyckiego oraz udział w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich na poziomie 50%;
2. Podwojenie przeładunków w porcie Rijeka;
3. Rozwijanie terminali portowych;
4. Rozwój transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu usług;
5. Wejście do pierwszej dziesiątki największych spedytorów w Polsce. Uzyskanie 5% udziału w kontenerowej spedycji morskiej, a także obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza północ-południe;
6. Zbudowanie pozycji środkowoeuropejskiego operatora kolejowo-logistycznego poprzez wzrost organiczny i budowanie aliansów strategicznych

Poniżej przedstawiono podstawowe działania, jakie mają być podjęte do realizacji wymienionych celów:

1. Osiągnięcie pozycji nr 1 w obsłudze produktów agro w basenie Morza Bałtyckiego bez Rosji oraz Morza Adriatyckiego oraz udział w rynku przeładunków agro w polskich portach morskich na poziomie 50%:
– Budowa portu w Gdańsku i uruchomienie terminalu agro,
– Zapewnienie finansowania projektu w Porcie Gdańsk,
– Wsparcie marketingowe, stworzenie strategii sprzedażowej dla modelu agro – powołanie nowego zespołu,
– Uruchomienie trzeciego magazynu w OT Port Świnoujście,
– Budowa długoterminowych relacji z kluczowymi klientami,
– Stały udział w głównych targach międzynarodowych,
– Kontakty z szerszą bazą klientów,
– Przygotowanie oferty transportu kolejowego agro,
– Stworzenie mostu barkowego Szczecin-Świnoujście i Magdeburg-Świnoujście.

2. Podwojenie przeładunków w porcie Rijeka:
– Przejęcie kontroli w Luka Rijeka,
– Stworzenie zespołu portowego – operacyjnego w strukturze Grupy Kapitałowej OT Logistics,
– Uruchomienie usług spedycyjnych na Bałkanach,
– Uruchomienie linii kolejowej Polska-Chorwacja samodzielnie lub z partnerem,
– Stałe połączenie morskie z portami na Morzu Śródziemnym Turcja, Izrael, Algieria.

3. Rozwijanie terminali portowych:
– Przygotowanie strategii operacyjnej portów:
a minimalizowanie wewnętrznej konkurencji i optymalizowanie inwestycji,
b objęcie pozycji lidera w korytarzu transportowym północ-południe, łączącym porty bałtyckie z Adriatykiem,
c uruchomienie międzynarodowych połączeń kolejowych łączących porty północ-południe,
d możliwe dalsze akwizycje,
– Przygotowanie projektu nowej linii ro-ro ładunki toczne, naczepy do Szwecji, pozwalającej na podwojenie wielkość przeładunków w ciągu 3 lat,
– Pogłębienie podejścia i nabrzeża OT Port Świnoujście, co stworzy możliwość przyjmowania największych statków wpływających na Bałtyk.

4. Rozwój transportu śródlądowego i kolejowego poprzez zmianę profilu usług:
– Odtworzenie floty specjalistycznej i zwiększenie nakładów na remonty,
– Stworzenie oferty usług specjalistycznych,
– Zwiększenie zaangażowania w wysokomarżowe usługi specjalistyczne np. prace hydrotechniczne, heavy cargo, usługi niszowe,
– Wsparcie rozwoju OT Rail.

5. Wejście do pierwszej dziesiątki największych spedytorów w Polsce. Uzyskanie 5% udziału w kontenerowej spedycji morskiej, a także obecność na rynku usług logistycznych w krajach korytarza północ-południe:
– Nawiązanie współpracy z silnym spedytorem w korytarzu północ-południe,
– Wykorzystanie potencjału istniejącej bazy klientów,
– Ofensywa rynkowa z nową ofertą celem pozyskania nowych klientów,
– Rozwój połączeń drobnicowych i kontenerowych na Daleki Wschód, Europę i Stany Zjednoczone,
– Rozwijanie ruchu kontenerowego w obszarze short-sea.

6. Zbudowanie pozycji środkowoeuropejskiego operatora kolejowo-logistycznego poprzez wzrost organiczny i budowanie aliansów strategicznych:
– Współpraca z partnerami w trójkącie państw Polska-Czechy-Słowacja,
– Wykorzystanie potencjału korytarza północ-południe,
– Nawiązanie aliansu z dużym graczem regionalnym
– Synergie z działalnością portową.

Treść dokumentu strategii i przyjętych założeń podlegała będzie ocenie przez Radę Nadzorczą Spółki.
W załączeniu do niniejszego raportu Emitent przekazuje prezentację przedstawiającą główne założenia strategii.

Załączniki: