Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2022 roku

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Na podstawie wstępnej analizy dostępnych danych finansowych i szacunkowego ustalenia wybranych skonsolidowanych wyników finansowych Grupy OT Logistics (Grupa OTL) za I półrocze 2022 roku, Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka, Emitent) szacuje obecnie, że Grupa OTL osiągnęła w I półroczu br.:

  • przychody netto ze sprzedaży na poziomie około 148 milionów złotych,
  • wynik EBITDA na poziomie około 43 milionów złotych,
  • zysk netto na poziomie około 34 milionów złotych.

Wartość zysku netto niezależnie od uwarunkowań rynkowych wynika częściowo (ok. 21,6 milionów złotych) z przeszacowania wartości niektórych aktywów Spółki, a tym samym w tej części może nie mieć charakteru trwałego.

Biorąc pod uwagę powyższe szacunki, poprawę otoczenia rynkowego oraz pozytywne efekty restrukturyzacji Spółki Zarząd stwierdził, że aktualność straciły szacunkowe przewidywania co do wyników rocznych przedstawione w raporcie bieżącym 8/2022.

Analiza aktualnej sytuacji rynkowej wskazuje na duże prawdopodobieństwo utrzymania, a nawet wzmocnienia wyżej opisanego trendu wzrostowego.

Spółka zastrzega, że powyższe wstępne wyniki finansowe mają charakter szacunkowy, w związku z czym przedstawione kwoty mogą ulec zmianie oraz różnić się od wartości, które zostaną opublikowane w raporcie okresowym za I półrocze 2022 roku.

Publikacja przedmiotowego raportu nastąpi w dniu 27 września 2022 roku.