Termin publikacji prospektu emisyjnego OT Logistics S.A.

Podstawa prawna: §4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2013 z dnia 6 czerwca 2013 roku informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 11 czerwca 2013 roku opublikowany zostanie prospekt emisyjny Spółki sporządzony w związku z ofertą publiczną akcji serii A i B oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A i B oraz praw do akcji serii B (składające się wraz z dokumentem rejestracyjnym na prospekt emisyjny w formie zestawu dokumentów).

Udostępnienie prospektu do publicznej wiadomości nastąpi w formie elektronicznej na stronie internetowej Emitenta pod adresem: www.otlogistics.com.pl oraz na stronie oferującego – NWAI Dom Maklerski S.A. pod adresem: www.nwai.pl