Terminy publikacji raportów okresowych w 2013 roku

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2013 z dnia 10 stycznia 2013 roku przekazanego za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji (EBI) zawierającego harmonogram publikacji raportów okresowych OT Logistics S.A. (Spółka) oraz działając zgodnie z §103 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] (Rozporządzenie), Zarząd Spółki  przekazuje do publicznej wiadomości nowe terminy przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2013:

  • 02 września 2013 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2013 roku
  • 14 listopada 2013 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2013 roku.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że:

  • na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego ani skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał roku obrotowego 2013;
  • na podstawie §83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym będzie zamieszczone półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
  • na podstawie §83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie przekazywała jednostkowego raportu kwartalnego, w związku z czym rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny będzie zawierał kwartalną informację finansową.

Ww. raporty okresowe zostaną umieszczone na stronie internetowej Spółki (www.otlogistics.com.pl) w zakładce Relacje Inwestorskie.