Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2020

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. _dalej: „Spółka”_ podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2020:

  • 30 marca 2020 roku – jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2019;
  • 28 maja 2020 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku;
  • 27 sierpnia 2020 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020 roku;
  • 26 listopada 2020 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku.Jednocześnie Spółka informuje, iż:
    • na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe;
    • na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
    • na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2019 roku oraz za II kwartał 2020 roku.

Podstawa prawna: §80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.