Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2022

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2022:

  • 12 kwietnia 2022 roku – jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2021;
  • 24 maja 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku;
  • 27 września 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022 roku;
  • 22 listopada 2022 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  • na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe;
  • na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
  • na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2022 roku oraz za II kwartał 2022 roku.