Terminy publikacji raportów okresowych w roku 2023

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT LOGISTICS S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości daty przekazywania raportów okresowych w roku 2023:

  • 14 kwietnia 2023 roku – jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2022;
  • 30 maja 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2023 roku;
  • 19 września 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023 roku;
  • 21 listopada 2023 roku – rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2023 roku. Jednocześnie Spółka informuje, iż:

– na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Rozporządzenie) nie będzie publikowała odrębnych jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe;

– na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała odrębnego jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;

– na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała rozszerzanego skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2023 roku oraz za II kwartał 2023 roku. Podstawa prawna:

§80 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.