Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2016

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Rozporządzenie, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2016 roku:

  • jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2015 w dniu 21 marca 2016 r.,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 r. w dniu 13 maja 2016 r.,
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2016 roku w dniu 31 sierpnia 2016 r.,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 r. w dniu 14 listopada 2016 r.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  • na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe;
  • na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia Spółka nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową;
  • na podstawie § 102 ust. 1 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2015 r.;
  • na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia, Spółka nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za II kwartał 2016 r.