Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2018

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §103 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) (Rozporządzenie), Zarząd OT Logistics S.A. (Spółka) podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2018 roku:

  • jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2017 w dniu 16 marca 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku w dniu 15 maja 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 roku w dniu 21 września 2018 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku w dniu 14 listopada 2018 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  • na podstawie § 83 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe,
  • na podstawie § 83 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
  • na podstawie § 101 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2017 roku oraz za II kwartał 2018 roku.