Terminy publikacji raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z §80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych … Rozporządzenie, Zarząd OT Logistics S.A. Spółka podaje do publicznej wiadomości terminy publikacji raportów okresowych w 2019 roku:

  • jednostkowy raport roczny i skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2018 w dniu 29 marca 2019 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku w dniu 15 maja 2019 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 roku w dniu 13 września 2019 roku,
  • rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku w dniu 14 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Spółka informuje, iż:

  • na podstawie § 62 ust. 1 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowych raportów kwartalnych, w związku z czym w rozszerzonych skonsolidowanych raportach kwartalnych zawarte będą kwartalne informacje finansowe,
  • na podstawie § 62 ust. 3 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego raportu półrocznego, w związku z czym w rozszerzonym skonsolidowanym raporcie półrocznym zawarte będzie półroczne skrócone sprawozdanie finansowe wraz z raportem podmiotu uprawionego do badania sprawozdań oraz skróconą informacją dodatkową,
  • na podstawie § 79 ust. 2 Rozporządzenia nie będzie publikowała jednostkowego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za IV kwartał 2018 roku oraz za II kwartał 2019 roku.