Treść uchwał podjętych na NWZA w dniu 8 lipca 2013 roku

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) w załączeniu przekazuje treść uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy podjętych w dniu 8 lipca 2013 roku.

Podczas obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki oddano ważne głosy „za” w odniesieniu do wszystkich uchwał, które były przedmiotem obrad NWZA z 1.073.234 (słownie: jednego miliona siedemdziesięciu trzech tysięcy dwustu trzydziestu czterech) nieuprzywilejowanych akcji stanowiących 83,99% kapitału zakładowego Emitenta. Nie stwierdzono oddania głosów „przeciw” ani „wstrzymujących się”, jak również zgłoszenia sprzeciwu do którejkolwiek uchwały będącej przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.

Podstawa prawna:
§4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst”.

Załączniki: