Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. po wznowieniu obrad w dniu 10 października 2019 roku – korekta załącznika do raportu bieżącego

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, iż w wyniku omyłki technicznej do raportu bieżącego nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. dołączony został nieprawidłowy załącznik, stanowiący projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki „NWZ” z dnia 10 października 2019 r., zamiast ostatecznej treści uchwał podjętych przez NWZ obradujące w dniu 10 października 2019 r. po przerwie w obradach, ogłoszonej 24 września 2019 r.

W związku z powyższym koryguje się raport bieżący nr 85/2019 z dnia 10 października 2019 r. w ten sposób, że:

  • załącznik dołączony pierwotnie do raportu bieżącego nr 85/2019 nie będzie traktowany jako załącznik, o którym mowa w tym raporcie bieżącym;
  • załącznik do raportu bieżącego nr 85/2019 obejmujący uchwały podjęte przez NWZ zwołane na dzień 24 września 2019 r. obradujące po przerwie w obradach w dniu 10 października 2019 r., o którym mowa w raporcie bieżącym nr 85/2019, stanowi załącznik do niniejszego raportu korygującego.

W pozostałym zakresie treść raportu nie podlega zmianie.

Podstawa prawna: §15 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Załączniki: