Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. w dniu 5 sierpnia 2020 roku.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki „ZWZ”, zwołane na dzień 5 sierpnia 2020 roku podjęło uchwały, których treść stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Jednocześnie Emitent informuje, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, wszystkie uchwały poddane pod głosowanie zostały podjęte oraz, że do podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: § 19 ust. 1 pkt 6 – 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Załączniki: