Uchwała GPW w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu akcji serii D

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka informuje, iż w dniu 10 maja 2017 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął uchwałę w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW 577.500 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 0,24 zł każda. Powyższe akcje będą wprowadzone z dniem 12 maja 2017 roku w trybie zwykłym do obrotu giełdowego na rynku równoległym, pod warunkiem dokonania przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. KDPW w dniu 12 maja 2017 r. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem „PLODRTS00017”.

O warunkowej rejestracji akcji serii D w KDPW Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 10/2017 z dnia 11 kwietnia 2017 r.