Uchwała w sprawie dopuszczenia praw do akcji serii B oraz warunkowego dopuszczenia akcji serii A i B do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe.

Zarząd OT Logistics S.A. z siedzibą w Szczecinie (Spółka, Emitent) informuje, iż w dniu dzisiejszym powziął wiadomość o podjęciu w dniu 16 lipca 2013 roku uchwały nr 798/2013 przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (GPW) w sprawie dopuszczenia do obrotu giełdowego na Głównym Rynku GPW akcji zwykłych na okaziciela serii A i B oraz praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki.

Zarząd GPW postanowił o dopuszczeniu do obrotu giełdowego na rynku równoległym pod poniższym warunkiem następujących instrumentów finansowych:

  1. 1.277.660, słownie: jeden milion dwieście siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset sześćdziesiąt akcji serii A Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł, słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze każda,
  2. 150.000 słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy akcji serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł, słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze każda,
  3. 150.000 słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,92 zł, słownie: jeden złoty dziewięćdziesiąt dwa grosze każda.

Dopuszczenie akcji serii A i B nastąpi pod warunkiem zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w wyniku emisji akcji serii B.