Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2014 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka” informuje, że w dniu 24 kwietnia 2015 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2014 rok.

Zgodnie z podjętą Uchwałą nr 20 Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanowiło przeznaczyć:

  • kwotę 15.554.329,06 zł słownie: piętnastu milionów pięciuset pięćdziesięciu czterech tysięcy trzystu dwudziestu dziewięciu złotych sześciu groszy na kapitał zapasowy,
  • kwotę 9.993.620,00 zł słownie: dziewięciu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dwudziestu złotych na dywidendę, co stanowi 7,00 zł na każdą akcję.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 4 maja 2015 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 19 maja 2015 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 1 427 660 akcji Spółki.