Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o wypłacie dywidendy za 2015 r.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

Zarząd OT Logistics S.A. /Spółka, Emitent/ informuje, że w dniu 30 czerwca 2016 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2015 rok.

Zgodnie z podjętą Uchwałą Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. postanowiło przeznaczyć:

  • kwotę 9.993.620,00 zł /słownie: dziewięciu milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu trzech tysięcy sześciuset dwudziestu złotych/ na dywidendę, co stanowi 7,00 zł na każdą akcję,
  • kwotę 18.999.024,68 zł /słownie: osiemnastu milionów dziewięćset dziewięćdziesięciu dziewięciu tysięcy trzystu dwudziestu czterech złotych sześćdziesięciu ośmiu groszy/ na kapitał zapasowy,

Zwyczajne Walne Zgromadzenie OT Logistics S.A. ustaliło dzień prawa do dywidendy na 16 sierpnia 2016 roku, zaś dzień wypłaty dywidendy na 29 sierpnia 2016 roku. Dywidendą objęte są wszystkie 1 427 660 akcji Spółki.

Jednocześnie Emitent informuje, że tej do uchwały został zgłoszony sprzeciw, który wpisano do protokołu.