Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2019 z dnia 14 lutego 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 28 lutego 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D Zgromadzenie Obligatariuszy, Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z załącznikami listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D WEO, uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 3 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy. Tym samym WEO zostały zmienione poprzez ustalenie daty wykupu na dzień 21 marca 2021 r. oraz w zakresie, w jakim odnoszą się do terminu na emisję przez Emitenta obligacji serii H, poprzez ustalenie go na dzień 21 marca 2019 r.

Załączniki: