Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2018 z dnia 21 listopada 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 6 grudnia 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D _Zgromadzenie Obligatariuszy_, Zarząd OT Logistics S.A. _Emitent, Spółka_, przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy _zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy_ wraz z załącznikami _listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy_ oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D _WEO_, uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 2 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 2 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Załączniki: