Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D oraz wyrażenie zgody przez Emitenta na zmiany warunków emisji

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 38/2019 z dnia 15 kwietnia 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 29 kwietnia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D Zgromadzenie Obligatariuszy, Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, Spółka, przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z załącznikami listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D WEO, uwzględniający zmiany WEO uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy w zakresie zmiany terminu wykupu obligacji z dnia 21 marca 2021 roku na dzień 29 maja 2021 roku oraz w zakresie odnoszącym się do dnia emisji obligacji serii H.

Jednocześnie Spółka informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianych uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy.

Załączniki: