Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 z dnia 17 października 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 31 października 2018 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii D (Zgromadzenie Obligatariuszy), Zarząd OT Logistics S.A. (Emitent), przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy (zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy) wraz z załącznikami (listą obecności i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy) oraz nowy tekst jednolity Warunków Emisji Obligacji serii D (WEO) uwzględniający zmiany uchwalone przez Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 podjętej na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Spółka poinformuje w osobnym raporcie bieżącym o wyrażeniu przez Emitenta zgody na zmianę WEO przewidzianą uchwałą nr 3 podjętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy

Załączniki: