Uchwały podjęte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F (07.01.2019 r.)

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 53/2018 z dnia 13 grudnia 2018 r. w związku z odbyciem w dniu 7 stycznia 2019 r. Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii F Zgromadzenie Obligatariuszy, Zarząd OT Logistics S.A. Emitent, przekazuje w załączeniu protokół Zgromadzenia Obligatariuszy zawierający w szczególności treść uchwał podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy wraz z załącznikami listą obecności, oświadczeniem Emitenta o skorygowanej łącznej wartości obligacji serii F i dokumentami wykazującymi umocowanie uczestników Zgromadzenia Obligatariuszy będących pełnomocnikami obligatariuszy. Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę nr 6 w sprawie zmiany warunków emisji obligacji serii F WEO.

Emitent poinformuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmianę WEO uchwaloną na Zgromadzeniu Obligatariuszy w osobnym raporcie bieżącym.

Załączniki: