Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 65/2019 z dnia 8 lipca 2019 r. w związku z odbyciem w dniu 29 lipca 2019 r. zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H Obligacje Zgromadzenie Obligatariuszy, Zarząd OT Logistics S.A. Emitent informuje, że Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały nr 3, nr 4, nr 6, nr 7, nr 8, nr 9, nr 10, nr 11 oraz nr 12 zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego wraz z załącznikami do protokołu.

Emitent informuje, że przed przejściem do głosowania nad uchwałą przewidzianą w punkcie 7 porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy uchwała nr 13, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, ogłoszona została przerwa w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 6 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy w zakresie punktu 7 porządku obrad Zgromadzenia Obligatariuszy będą kontynuowane po przerwie w miejscu, do którego zwołane zostało Zgromadzenie Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią uchwał powziętych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 29 lipca 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 29 lipca 2019 r.

Załączniki: