Uchwały powzięte podczas Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. Spółka, Emitent, w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta Obligacje Zgromadzenie Obligatariuszy, raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy oraz raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach i o ogłoszeniu przerwy w obradach, informuje, że w dniu 8 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwałę nr 7, zmieniającą warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy Uchwała.

Po powzięciu Uchwały, przed przejściem do głosowania kolejnych uchwał w ramach punktu 6 porządku obrad, odbyła się dyskusja dotycząca treści tych uchwał, po której Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 15 listopada 2019 r. do godziny 12:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie, ul. Lwowska 19.

Zgodnie z treścią Uchwały, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałą powziętą na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 8 listopada 2019 r. przed ogłoszeniem przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 8 listopada 2019 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy obejmujący uchwały, które zostały powzięte do chwili ogłoszenia przerwy w obradach, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: