Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 55/2022 z dnia 03.10.2022 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, że w dniu 25.10.2022 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu bieżącego. Uchwała nr 4 nie została powzięta.

Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 3 wchodzi w życie w dniu jej powzięcia i zmienia termin wykupu Obligacji, przy czym stanie się skuteczna od chwili wyrażenia przez Emitenta zgody na przewidziane przez nią zmiany warunki Obligacji. Zgodnie z przyjętą uchwałą nowy termin wykupu Obligacji będzie przypadać na dzień 28.04.2023 r.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 zmieniającej warunki emisji Obligacji, Emitent poinformuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tą uchwałą osobnym raportem bieżącym oraz na swojej stronie internetowej.

Załączniki: