Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2022 z dnia 20.07.2022 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, że w dniu 11.08.2022 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu bieżącego, która wchodzi w życie w dniu jej powzięcia.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tą uchwałą oraz przekazuje w załączeniu oświadczenie Zarządu Emitenta w tej sprawie.

Załączniki: