Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1.  raportu bieżącego nr 102/2019 z dnia 18 grudnia 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. raportu bieżącego nr 1/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r., w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 5/2020 z dnia 24 stycznia 2020 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;

informuje, że w dniu 31 stycznia 2020 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 7 oraz nr 8, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy „Uchwały”. Wobec wyczerpania porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 31 stycznia 2020 r. spełniły się wszystkie warunki zawieszające wejście w życie Uchwał, przewidziane w paragrafie 2 każdej z Uchwał. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią każdej z Uchwał, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 każdej z Uchwał.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 31 stycznia 2020 r. i tym samym zmiany warunków emisji Obligacji weszły w życie z dniem 31 stycznia 2020 r.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, obejmujący Uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: