Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 4/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”,
  2. raportów bieżących nr 9/2020 z dnia 12 lutego 2020 r., nr 10/2020 z dnia 19 lutego 2020 r. oraz nr 18/2020 z dnia 11 marca 2020 r., w których Emitent informował o przerwach w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, oraz
  3. raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 21 lutego 2020 r., 14/2020 z dnia 25 lutego 2020 r. oraz 15/2020 z dnia 28 lutego 2020 r., w których Emitent informował o uchwałach podjętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy, wyrażeniu zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,
    informuje, że w dniu 13 marca 2020 r. odbyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego „Uchwały”. Uchwały nr 18 oraz nr 19 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści ww. uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych we wskazanych uchwałach.

Po wyczerpaniu porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane Uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 13 marca 2020 r.

Załączniki: