Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.
Treść raportu:
Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent”, w nawiązaniu do:

  1. raportu bieżącego nr 83/2019 z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta „Obligacje” „Zgromadzenie Obligatariuszy”;
  2. raportu bieżącego nr 89/2019 z dnia 28 października 2019 r., w którym Emitent poinformował o ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy;
  3. raportu bieżącego nr 90/2019 z dnia 31 października 2019 r., raportu bieżącego nr 91/2019 z dnia 8 listopada 2019 r., raportu bieżącego nr 93/2019 z dnia 15 listopada 2019 r., raportu bieżącego nr 94/2019 z dnia 20 listopada 2019 r., nr 95/2019 z dnia 22 listopada 2019 r. w których Emitent poinformował o powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałach zmieniających warunki emisji Obligacji oraz o ogłoszeniu kolejnych przerw w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy,

informuje, że w dniu 27 listopada 2019 r. wznowiono obrady Zgromadzenia Obligatariuszy, które powzięło uchwały nr 14, nr 15 oraz nr 16, zmieniające warunki emisji Obligacji, o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzania Obligatariusza „Uchwały”. Wobec wyczerpania porządku obrad, po powzięciu Uchwał, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zakończone.

Zgodnie z treścią Uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami powziętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy w dniu 27 listopada 2019 r.

Zmiany do warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałą nr 15 oraz uchwałą nr 16 wejdą w życie, jeżeli do dnia 29 listopada 2019 r. spełnią się warunki zawieszające przewidziane w paragrafie 2 uchwały nr 15 oraz uchwały nr 16, o czym Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym. Zmiana do warunków emisji Obligacji przewidziana uchwałą nr 14 wchodzi w życie z dniem jej powzięcia.

Protokół z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, obejmujący Uchwały, stanowi załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Załączniki: