Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H oraz zamknięcie obrad Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2022 z dnia 30.03.2022 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta („Obligacje”) („Zgromadzenie Obligatariuszy”), informuje, że w dniu 21.04.2022 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, stanowiącą załącznik do niniejszego raportu bieżącego.

Zarząd Spółki informuje, że uchwała nr 3 wchodzi w życie w dniu jej powzięcia i zmienia termin wykupu Obligacji, przy czym stanie się skuteczna od chwili wyrażenia na zgody przez Emitenta. Zgodnie z przyjętą uchwałą nowy termin wykupu Obligacji będzie przypadać na dzień 31.10.2022 r.

Wobec braku zgłoszenia kolejnych projektów uchwał w sprawie punktów 6 oraz 7 porządku obrad, obrady Zgromadzenia Obligatariuszy zostały zamknięte.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 zmieniającą warunki emisji Obligacji, Emitent poinformuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tą uchwałą osobnym raportem bieżącym oraz na swojej stronie internetowej.

Załączniki: