Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H w dniu 30 września 2019 r. oraz wyrażenie przez Emitenta zgody na zmianę warunków emisji

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. „Spółka”, „Emitent” w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 78/2019 z dnia 9 września 2019 r. przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu protokół zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H „Zgromadzenie Obligatariuszy”, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 28 maja 2019 r. „Obligacje”, zawierający treść powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał.

Zarząd Spółki informuje, że uchwały nr 5, nr 6, nr 7, nr 8 oraz nr 10 zostały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy pod wskazanymi w treści ww. uchwał warunkami zawieszającymi, uzależniającymi wejście w życie wskazanych ww. uchwał od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych we wskazanych uchwałach. Uchwała nr 11 powzięta przez Zgromadzenie Obligatariuszy zawiera wskazane w jej treści warunki zawieszające, uzależniające jej wejście w życie od udzielenia przez odpowiednich głównych wierzycieli finansowych zgody analogicznej do zgody udzielonej przez Zgromadzenie Obligatariuszy na podstawie na podstawie uchwały nr 11.

Jednocześnie, Zarząd Emitenta potwierdza, że w dniu 30 września 2019 r. spełnił się ostatni z warunków zawieszających wejście w życie uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy, przewidzianych w paragrafie 2 tej uchwały. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu przesyła, zgodnie z treścią uchwały nr 6, oświadczenie Zarządu Emitenta potwierdzające spełnienie się ww. warunków zawieszających wraz z potwierdzeniami, o których mowa w paragrafie 2 uchwały nr 6 Zgromadzenia Obligatariuszy.

Zgodnie z treścią powziętych przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwał, Emitent informuje o wyrażeniu przez Zarząd Emitenta zgody na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane uchwałami podjętymi na Zgromadzeniu Obligatariuszy, tym samym w dniu 30 września 2019 r. uchwała nr 6, uchwała nr 9, uchwała nr 12 oraz uchwała nr 13 Zgromadzenia Obligatariuszy weszły w życie i są skuteczne.

Emitent będzie informował o wejściu w życie pozostałych uchwał po spełnieniu się warunków zawieszających przewidzianych dla każdej z nich w osobnych raportach bieżących.

Załączniki: