Uchwały powzięte przez Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H, wyrażenie zgody na zmiany warunków emisji przez Emitenta oraz ogłoszenie przerwy w obradach Zgromadzenia.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd OT Logistics S.A. („Spółka”, „Emitent”), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 66/2021 z dnia 06.10.2021 r. w sprawie zwołania zgromadzenia obligatariuszy obligacji serii H wyemitowanych przez Emitenta (Obligacje) (Zgromadzenie Obligatariuszy), informuje, iż w dniu 28.10.2021 r. obyło się Zgromadzenie Obligatariuszy, które (zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy) przeprowadzone zostało z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach i wykonywania prawa głosu na Zgromadzeniu Obligatariuszy przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwały o treści wskazanej w protokole z przebiegu obrad Zgromadzenia Obligatariuszy, stanowiącym załącznik do niniejszego raportu bieżącego (Uchwały), w tym uchwałę nr 3 oraz uchwałę nr 4 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji.

Zarząd Spółki informuje, że zmiany do Warunków Emisji przewidziane w punktach od 1 do 3 oraz od 7 do 10 par. 1 uchwały nr 3 w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, a także uchwały nr 6 oraz nr 7 Zgromadzenia Obligatariuszy wejdą w życie po spełnieniu się warunków zawieszających wskazanych w treści tych uchwał, uzależniających wejście w życie tych zmian do warunków emisji Obligacji lub (odpowiednio) zgód Zgromadzenia Obligatariuszy od wprowadzenia do odpowiedniej dokumentacji zawartej pomiędzy Spółką oraz głównymi wierzycielami finansowymi Spółki zmian analogicznych do zmian przyjętych w uchwale nr 3 lub wyrażenia przez tych głównych wierzycieli finansowych Spółki zgód analogicznych do zgód przewidzianych uchwałą nr 6 oraz uchwałą nr 7. Uchwała nr 5 Zgromadzenia Obligatariuszy wchodzi w życie w dniu niniejszego raportu.

Zgodnie z treścią uchwały nr 3 oraz uchwały nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy w sprawie zmiany warunków emisji Obligacji, Zarząd Emitenta oświadcza, że wyraża zgodę na zmiany warunków emisji Obligacji przewidziane tymi uchwałami. Tym samym zmiany do warunków emisji Obligacji przewidziane w uchwale nr 4 Zgromadzenia Obligatariuszy, w tym zmiana dnia wykupu Obligacji na dzień 29 kwietnia 2022 r., oraz część zmian do warunków emisji Obligacji przewidzianych w uchwale nr 3 Zgromadzenia Obligatariuszy, weszły w życie i stały się skuteczne w dniu niniejszego raportu. Emitent w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego przekazuje oświadczenie Zarządu Emitenta w tej sprawie.

Przed przystąpieniem do głosowania nad kolejnymi uchwałami w ramach punktu 7 porządku obrad, Zgromadzenie Obligatariuszy powzięło uchwałę, za zgodą wszystkich obligatariuszy Obligacji obecnych na Zgromadzeniu Obligatariuszy, w sprawie zarządzenia przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy do dnia 08.11.2021 r. do godziny 13:00. Obrady Zgromadzenia Obligatariuszy kontynuowane będą po przerwie w siedzibie kancelarii Clifford Chance, Janicka, Krużewski, Namiotkiewicz i Wspólnicy sp. k. w Warszawie przy ul. Lwowskiej 19 z uwzględnieniem możliwości uczestnictwa w obradach przez obligatariuszy, którzy zgodnie z ogłoszeniem o zwołaniu Zgromadzenia Obligatariuszy prawidłowo zgłosili swój udział w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej.

Załączniki: